17 April 2013

Yuka, 2004-2013

Portrait/Yuka from Japan, 2004-2013, animal flesh, formaldehyde, resin
Portrait/Yuka from Japan, 2004, animal flesh